Gemeente Steenokkerzeel

Bodemsaneringsproject Safran Aircraft Engine Services Brussels

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat: door Safran Aircraft Engine Services Brussels een bodemsaneringsproject is ingediend bij OVAM voor Groot Bosch Veld – Vliegveld 216, 1820 Steenokkerzeel, kadastraal bekend: Afdeling 1, sectie D, nrs. 55F en 87C.

Het bodemsaneringsproject bevat activiteiten of inrichtingen die vergunningsplichtig zijn overeenkomstig het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. Na onderzoek wordt gegaan voor een voorlopige grondwatermonitoring en nadien saneren, het wegnemen van de restveronreiniging door middel van ontgraving onder bemaling

Het dossier van het bodemsaneringsproject ligt ter inzage van belangstellenden van 27 juli tot en met 26 augustus 2022 bij de dienst omgeving, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel.

Opgelet: het gemeentehuis werkt enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via https://www.steenokkerzeel.be/afspraak of 02 254 19 00.

Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk bezwaren en opmerkingen richten aan het college van burgemeester en schepenen te Steenokkerzeel.