Gemeente Steenokkerzeel

GECORO

Volgens art. 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dient een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht te worden, genaamd Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen van andere overheden. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. De GECORO verleent in Steenokkerzeel ook advies over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met grote landschappelijke impact.

Daarnaast kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Een GECORO wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 6 jaar. Bij elke nieuwe legislatuur wordt een nieuwe GECORO benoemd. De oude blijft in werking tot wanneer de nieuwe GECORO kan samengeroepen worden. Elke benoeming is hernieuwbaar.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Steenokkerzeel dienen minimum 9 en maximum 13 leden benoemd te worden. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervangend lid benoemd zodat de GECORO ten allen tijde haar taken kan uitvoeren. Bij meer dan 3 onaangekondigde afwezigheden, is een lid ambtshalve ontslagnemend.

Minimum ¼ van de leden waaronder de voorzitter, zijn deskundigen ruimtelijke ordening. Voor het overige dienen de leden voorgedragen te worden uit minstens 4 maatschappelijke geledingen die representatief zijn voor de gemeente Steenokkerzeel.

In Steenokkerzeel heeft de gemeenteraad op 19 december 2013 voor de 9 maatschappelijke geledingen effectieve en plaatsvervangende leden benoemd en voor de deskundigen 4 effectieve leden, waaronder de voorzitter en 3 plaatsvervangende leden. De actuele samenstelling van de GECORO is als volgt:

Geledingen Effectief Plaatsvervanger
 
Milieuraad Frida Baeke Daniel Poesmans
Werkgevers - zelfstandigen Roel Vleeracker Roger Thijs
Middenstandsraad Deanna Rateau Leo Raes
Land- en tuinbouwers Verhaegen Chris Jozef Bertens
Vakbonden Marcel Collette Willy Vandenberge
Adviesraden Ronny Huygebaert Wout Verschueren
Luchthavengemeenschap Marc Van Tilborg Alain Vandenplas
Bond van Grote en Jonge Gezinnen Astrid Lenaerts Jean-Paul Denayer
Landsverdediging Ruth Moors Tinne Bax
Deskundigen Luc Vercammen
(voorzitter)
 
Marc Cortois
(ondervoorzitter)
Fred Deschouwer
Veronique Van Rossum
(ontslagnemend)
Peter Vervloet
Luc de Laet
(ontslagnemend)
Pieter Peeters

Vaste secretaris: Kristin Iliaens
Vervangend secretaris: Lotte Bogaerts


Misschien vind je dit ook interessant?

Bestuur

  • Luc Vercammen

    Voorzitter GECORO