Gemeente Steenokkerzeel

GECORO

Werking

olgens art. 1.3.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dient een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht te worden, genaamd Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO).

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van ruimtelijke structuurplannen en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen van andere overheden. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. De GECORO verleent in Steenokkerzeel ook advies over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met grote landschappelijke impact.

Daarnaast kan de GECORO advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Een GECORO wordt door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 6 jaar. Bij elke nieuwe legislatuur wordt een nieuwe GECORO benoemd. De oude blijft in werking tot wanneer de nieuwe GECORO kan samengeroepen worden. Elke benoeming is hernieuwbaar.

Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Voor Steenokkerzeel dienen minimum 9 en maximum 13 leden benoemd te worden. Voor elk effectief lid wordt ook een plaatsvervangend lid benoemd zodat de GECORO ten allen tijde haar taken kan uitvoeren. Bij meer dan 3 onaangekondigde afwezigheden, is een lid ambtshalve ontslagnemend.

Minimum ¼ van de leden waaronder de voorzitter, zijn deskundigen ruimtelijke ordening. Voor het overige dienen de leden voorgedragen te worden uit minstens 4 maatschappelijke geledingen die representatief zijn voor de gemeente Steenokkerzeel.

In Steenokkerzeel heeft de gemeenteraad op 19 december 2019 voor de 9 maatschappelijke geledingen effectieve en plaatsvervangende leden benoemd en voor de deskundigen 3 effectieve leden, waaronder de voorzitter en 3 plaatsvervangende leden. De actuele samenstelling van de GECORO is als volgt:

Geledingen Effectief Plaatsvervanger
 
Milieu- en natuurverenigingen Daniel Poesmans Gf Paul de Lannoy
Werkgevers Veronique Van Rossum Sander Carlier
Zelfstandigen Leo Raes Deanna Rateau
Land- en tuinbouwers Chris Verhaegen Jozef Bertens
Luchthavengemeenschap / /
Adviesraden recreatie Wout Verschueren Pierre Peeters
Socio-culturele verenigingen Astrid Lenaerts Luc De Laet
Vakbonden (werknemers) Sven Verheyden Daan Vanderhulst
Andere adviesraden Frida Baeke Paul Briers
Deskundigen Luc Vercammen
(voorzitter)
Pieter Peeters
Marc Cortois
(ondervoorzitter)
Marc Smout
Peter Vervloet Roel Vleeracker

Secretaris: Lotte Bogaerts


Misschien vind je dit ook interessant?

Bestuur

  • Luc Vercammen

    Voorzitter GECORO