Gemeente Steenokkerzeel

GAS (Gemeentelijke Administratieve Sancties)

GAS? Wat is dat?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties. Deze sancties zijn ontstaan om verschillende vormen van overlast te bestrijden. Het is een middel van de gemeente om bepaalde overlastfenomenen aan te pakken en asociaalgedrag te vermijden. Vroeger bleven kleine overtredingen meestal onbestraft omdat het parket hier geen prioriteit aan gaf. Echter kunnen die kleine inbreuken wel voor overlast en ergernis zorgen waardoor het samenleven onaangenaam wordt. In het algemeen zonaal politiereglement staan alle vormen van overlast opgesomd. Voor inbreuken op dit algemeen zonaal politiereglement kunnen administratieve sancties worden opgelegd.

Naast de overlastfenomenen zoals bijvoorbeeld sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast enz. kunnen ook bepaalde verkeersovertredingen worden gesanctioneerd met een GASboete. Dit voor inbreuken op het bijzonder politiereglement voor stilstaan en parkeren.

Daarnaast kunnen ook uitbaters van inrichtingen een administratieve sanctie krijgen indien zij een overtreding begaan op het politiereglement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het uitbaten zonder vergunning, geluidsoverlast of niet respecteren van de voorwaarden van een terrasvergunning.

Er bestaan verschillende gemeentelijke administratieve sancties:

1) een administratieve geldboete van maximaal 175 of 350 euro

2) een administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning

3) een administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning

4) een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Naast deze sancties zijn er nog twee alternatieve sancties voor de geldboete voorzien in ons algemeen zonaal politiereglement namelijk de bemiddeling en de gemeenschapsdienst.

 

Wie bepaalt de sanctie?

Een overtreding op het politiereglement kan worden vastgesteld door politieambtenaren of GAS-vaststellers (Milieuambtenaar, parkwachters,…). Deze stellen een proces-verbaal of een administratief verslag op van hun vaststellingen. Dit proces-verbaal of verslag wordt dan overgemaakt binnen de 2 maanden aan de sanctionerend ambtenaar.

De sanctionerend ambtenaar bepaalt de geldboete of de alternatieve sanctie en maakt deze binnen de 6 maanden bekend aan de overtreder. De schorsing/intrekking van een vergunning of het sluiten van een inrichting is een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 

Wat als ik een GASboete ontvang?

Een GASboete moet binnen de maand betaald worden.

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kan u binnen de 15 dagen verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Indien dit verweer niet gegrond wordt verklaard, kan u binnen de maand een beroep instellen bij de politierechtbank

 

Kan een minderjarige ook een administratieve sanctie ontvangen?

Ja, vanaf de leeftijd van 14 jaar kunnen minderjarigen een administratieve sanctie krijgen.

Wanneer een minderjarig een overtreding op het politiereglement maakt, is de sanctionerend ambtenaar verplicht eerst de bemiddeling voor te stellen vooraleer er een geldboete wordt opgelegd. De geldboetes voor minderjarigen bedragen maximaal 175 euro.

Meer informatie

Meer info nodig over de GAS-procedure? Of heeft u nog bijkomende vragen?

Algemene informatie:  Jitta.loncke@steenokkerzeel.be
Vragen over ontvangen geldboete: gas@haviland.be