Gemeente Steenokkerzeel

Subsidie gemeenschapsvorming

Sinds 1 september 2016 is het nieuwe subsidiereglement gemeenschapsvorming in werking. Dit reglement vervangt de oude reglementen over straatfeesten en de projectsubsidie gemeenschapsvorming. Het is dus een vereenvoudiging waarbij één regelement met bijhorend aanvraagformulier geldt voor alle subsidies voor feesten en evenementen.

In het reglement behouden we de 2 categorieën:

  • Buurtfeest “Een activiteit met als doel de sociale contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een buurt te bevorderen.” (tot €150 subsidie)
  • Project “Een uitzonderlijke of experimentele activiteit die de gewone werking van de verenigingen of socio-culturele actoren overschrijdt en die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging of socio-culturele actor.” (tot € 500 subsidie)

Voor wie

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. Voorwaarde is dat het feest zich richt op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Procedure

Je vult het bijgevoegde aanvraagformulier van de gemeente in en stuurt dit minstens twee maanden voor de start van het evenement door naar de gemeentelijke Cultuurdienst. De Cultuurdienst bekijkt deze aanvraag en legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Zij beslissen of de subsidie al dan niet wordt toegekend.

Belangrijk is dat je pas start met de promotie van de activiteit nadat goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen verkregen werd. Op de affiches, uitnodigingen, ... dient het logo en de tekst 'met de steun van de gemeente Steenokkerzeel' namelijk vermeld te worden. Dit logo kan je hieronder als bijlage terugvinden.

Ten laatste één maand na het plaatsvinden van het evenement moeten de organisatoren de onderstaande documenten tot staving van de activiteiten binnenbrengen bij de dienst Vrije Tijd:

  • voorbeelden van promotiemateriaal met het verplichte logo,
  • facturen van de kosten die gemaakt werden,
  • minstens één digitale sfeerfoto van het project.

Na het tijdig verstrekken van deze documenten zal er overgegaan worden tot het uitbetalen van de subsidie waarop men recht heeft.

Meer info

Meer informatie kan je terugvinden in het reglement in bijlage.