Gemeente Steenokkerzeel

Gezocht: 2 deskundigen voor de Gecoro

We zijn op zoek naar 2 deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw die willen aantreden als effectief lid voor de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Deze oproep komt er omdat 2 deskundigen ontslagnemend zijn.

De Gecoro adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen van andere overheden. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. De Gecoro verleent in Steenokkerzeel ook advies over stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met grote landschappelijke impact.

Daarnaast kan de Gecoro advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De samenstelling van de Gecoro dient uit een evenwichtige verhouding van mannen en vrouwen te bestaan.

De commissie werd reeds aangesteld voor de legislatuur 2013-2018 waarna de samenstelling nog verschillende malen gewijzigd werd.

Als nieuw lid word je dus benoemd tot eind 2018. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt overgegaan tot benoeming van een nieuwe commissie. De leden en de plaatsvervangers van de Gecoro mogen geen gemeenteraadslid of schepen zijn of lid van een adviescommissie inzake ruimtelijke ordening van andere bestuursniveaus.

Kandidatuurstelling:
De kandidatuurstelling, inclusief motivering, eventuele titels en verdiensten, moet vóór 15 oktober 2017 bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel.

 

 

Gepubliceerd op ma 04 sep 2017