Gemeente Steenokkerzeel

Bekendmakingen definitieve vaststelling wijziging rooilijnplan ”Beiaard”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel brengt ter kennis van de bevolking, dat de wijziging van het rooilijnplan “Beiaard” definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2022.

Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad in de zitting van 24 maart 2022, werd er een openbaar onderzoek, conform artikel 21 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019, georganiseerd van 18 april 2022 tot en met 18 mei 2022.
Tijdens deze periode kon het dossier ingekeken worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel, bij de dienst Grondgebiedzaken.

Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen bezwaarschrift ingediend.

Tegen deze definitieve vaststelling kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, zoals vermeld in artikel 24 van het Decreet houdende de gemeentewegen van 3 mei 2019.
Dit beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag nadat de beslissing werd bekend gemaakt. De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van de beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen. De beroepsprocedure wordt toegelicht in het document bijgevoegd in bijlage.

Het gemeenteraadsbesluit tot definitieve vaststelling en het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel bij de dienst Grondgebiedzaken, enkel tijdens de openingsuren.

Bekendmaking

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, §1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http:eporoadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.

Gepubliceerd op di 28 jun 2022