Gemeente Steenokkerzeel

Openbaar onderzoek conceptnota - Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft besloten om over te gaan tot de openbaarmaking van de conceptnota voor een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.

Het beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant (BRVB) zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Vlaams-Brabant voor de lange en middellange termijn bevatten, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB). De conceptnota is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. Iedereen kan deze conceptnota raadplegen overeenkomstig art. 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

We brengen ook de milieueffecten in kaart door de opmaak van een milieueffectenrapport.

De volledig verklaarde kennisgevingsnota inzake de milieueffectenrapportage waarin staat hoe gaan de deskundigen de milieueffecten gaan onderzoeken vormt een bijlage bij de conceptnota.

Vanaf 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 liggen de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant én de bijhorende kennisgevingsnota inzake de milieueffectenrapportage ter inzake op het provinciehuis van Vlaams-Brabant en de bij de 65 gemeentehuizen in de provincie Vlaams-Brabant.

U kan de conceptnota én de bijhorende kennisgevingsnota inzake de milieueffectenrapportage ook volledig bekijken via de volgende webpagina:

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Op de webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant en hier zullen toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven aangekondigd worden.

De volledig verklaarde kennisgevingsnota kan u ook raadplegen via de MER databank van de Vlaamse Overheid (https://www.lne.be/mer-dossierdatabank - dossier nummer PL.0260)

De procedure en de conceptnota worden voorgesteld op een infomarkt op 4 december 2019 tussen 14 en 21 uur, in het provinciehuis van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Reacties op de conceptnota en/of de kennisgevingsnota (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) moeten schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 14 februari 2020. Voor de kennisgevingsnota moeten de reacties binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (vanaf 1 december 2019) bezorgd worden.

Geef daarbij ook aan op welk document je reageert (conceptnota, kennisgevingsnota of beiden).

Reageren kan op volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein¬†1, 3010 Leuven;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur.
  • opmerkingen over de volledige verklaarde kennisgevingsnota kunnen ook rechtstreeks aan het Team Mer van het Departement Omgeving, Team Mer (Plan-Mer PL0260), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
Gepubliceerd op do 28 nov 2019