Gemeente Steenokkerzeel

openbaar onderzoek voetwegen 71 en 53, tussen de Sterckxstraat en de voetweg 52 te Steenokkerzeel

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Steenokkerzeel brengt ter kennis van de bevolking dat het rooilijnplan (deel) van voetweg 71 en de gedeeltelijke verlegging en afschaffing van voetwegen 53 en 71 uit de atlas der buurtwegen van Steenokkerzeel, voorlopig vastgesteld en voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in de zitting van 25 april 2019, aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

Beschrijving van het voorliggend verleggingsdossier: Volgens de atlas der buurtwegen doorkruisen voetwegen 71 en 53 het landbouwgebied gelegen tussen de Sterckxstraat en de Lesagestraat. Beide voetwegen kruisen elkaar halverwege, en vormen zo een grote X in het landbouwgebied. Ook volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse bevinden voetwegen 53 en 71 zich hier in landbouwgebied. Openstelling van de ligging volgens de atlas is niet wenselijk omdat dit het landbouwgebruik sterk zal hinderen. Samen met de eigenaren en pachters werd een alternatief traject gevonden dat op grens loopt van de pachtpercelen, zonder dat dit een te grote omweg betekent voor trage weggebruikers. In het voorliggend verleggingsdossier wordt een deel van voetweg 71 en 53 (2 armen van de grote X) afgeschaft en verlegd. De 2 andere armen worden ongemoeid gelaten en kunnen in de toekomst alsnog afgeschaft of verlegd worden.

Op perceel 269F wordt de voetweg afgeschaft. Op percelen 269E en 269C worden de voetweg verlegd naar de gemeenschappelijke perceelsgrens (half/half), tevens de pachtperceelsgrens. Op perceel 266 wordt de voetweg verlegd naar de zuidwestelijke perceelsgrens, tevens pachtperceelgrens.

De voorliggende trajecten werden doorsproken met de dienst mobiliteit van de provincie en goed bevonden.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 mei tot en met 3 juni 2019 (minstens 30 dagen). Tijdens deze periode kan het dossier ingekeken worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te Steenokkerzeel bij de dienst Grondgebiedzaken, tijdens de openingsuren.

Eventuele bezwaren en opmerkingen kunnen tegen uiterlijk 3 juni 2019, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel.