Gemeente Steenokkerzeel

Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

In België is er leerplicht, geen schoolplicht. Dat betekent dat je je kind wel moet laten leren, maar dat het daarvoor niet noodzakelijk naar school hoeft te gaan. In plaats van je kind naar een erkende school in Vlaanderen of Brussel te sturen, is onderwijs thuis of 'huisonderwijs' ook mogelijk.

Om een diploma of getuigschrift te behalen moet je kind wel examens afleggen bij de Examencommissie basisonderwijs of bij de Examencommissie secundair onderwijs.

Voorwaarden

Inhoudelijk moet het huisonderwijs gericht zijn op:

 • ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind
 • bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid
 • bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen
 • voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene

Daarnaast moeten kinderen die geboren zijn in 2002 of later op vaste tijdstippen inschrijven en deelnemen aan de examens van de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.

 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 11 jaar wordt voor 1 januari, moet je het inschrijven bij de Examencommissie Basisonderwijs.
  Voorbeeld 1: Jouw kind wordt 11 in 2018. Je schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2018 - 2019.
  Voorbeeld 2: Jouw kind wordt 11 in 2019. Je schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2019 - 2020.
   
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 13 jaar wordt voor 1 januari, moet je kind het getuigschrift basisonderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Jouw kind wordt 13 in 2018. Jouw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2018 - 2019.
  Voorbeeld 2: Jouw kind wordt 13 in 2019. Jouw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2019 - 2020.
   
 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 15 jaar wordt voor 1 januari, moet je het inschrijven bij de Examencommissie secundair onderwijs.
  Voorbeeld 1: Jouw kind wordt 15 in 2018. Je schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2018 - 2019.
  Voorbeeld 2: Jouw kind wordt 15 in 2019. Je schrijft het ten laatste in tijdens het schooljaar 2019 - 2020.

 • Uiterlijk in het schooljaar waarin je kind 16 jaar wordt voor 1 januari, moet je kind minstens het getuigschrift eerste graad secundair onderwijs behalen.
  Voorbeeld 1: Jouw kind wordt 16 in 2018. Jouw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2018-2019.
  Voorbeeld 2: Jouw kind wordt 16 in 2019. Jouw kind behaalt het getuigschrift ten laatste tijdens het schooljaar 2019-2020.

Als je je kind laattijdig inschrijft of als je kind niet slaagt na twee pogingen, dan ben je verplicht je kind in te schrijven in een school.

Ten slotte moet je toelaten dat de onderwijsinspectie het huisonderwijs komt controleren om na te gaan of voldaan is aan de minimumeisen: als bij twee opeenvolgende inspecties blijkt dat jouw huisonderwijs niet voldoet, ben je verplicht je kind te in te schrijven in een school.

Procedure

Als je huisonderwijs wil organiseren, dien je uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar een verklaring van huisonderwijs en bijkomende informatie over het huisonderwijs in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Je moet deze verklaring elk schooljaar dat je huisonderwijs wil organiseren indienen.

Dat betekent dat leerlingen in de loop van het schooljaar niet kunnen overstappen van onderwijs op school naar huisonderwijs.

In 3 gevallen kan je echter wel overstappen tijdens het schooljaar:

 • Je domicilieert je kind in de loop van het schooljaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
 • Je kind vertrekt in de loop van het schooljaar naar het buitenland, maar blijft gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Vlaams Gewest.
 • Je kind is ingeschreven in een erkende Vlaamse school en je wil het in de loop van het schooljaar laten overstappen naar huisonderwijs. Je moet het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dan op de hoogte stellen van je plannen. Dient het CLB binnen de 10 werkdagen geen gemotiveerd bezwaar in, dan kan je al in de loop van het schooljaar starten met huisonderwijs.

Wil je tijdens het schooljaar het huisonderwijs stopzetten, dan moet je een bewijs van inschrijving in de school of centrum bezorgen aan AgODi.

Kostprijs

Je draagt de kosten voor het huisonderwijs volledig zelf en hebt geen recht op een schooltoelage.

Reglement

De regelgeving in verband met huisonderwijs vind je in weTwijs.

Uitzonderingen

Leerlingen kunnen niet langer in de loop van het schooljaar overstappen van het regulier onderwijs naar het huisonderwijs.

Er kan wel voor huisonderwijs gekozen worden in de loop van het schooljaar in volgende gevallen:

 • als een leerplichtige zich pas in de loop van een schooljaar domicilieert in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaams Gewest
 • als een leerplichtige in de loop van het schooljaar naar het buitenland gaat, maar gedomicilieerd blijft in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of het Vlaamse Gewest
 • voor een leerplichtige die begeleid wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), indien dat centrum voor leerlingenbegeleiding na de nodige informatie door de ouders, geen gemotiveerd bezwaar indient tegen het starten met huisonderwijs, binnen de tien werkdagen nadat het betrokken centrum voor leerlingenbegeleiding op de hoogte werd gesteld.