Gemeente Steenokkerzeel

Burgemeester

De burgemeester is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van de regering. Hij is belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

De burgemeester staat ook aan het hoofd van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente. Hij is daarbij belast met de uitvoering van politiewetten, politiedecreten, politieordonnanties, politieverordeningen en politiebesluiten. De burgemeester kan bij een ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, ook de federale politie of het leger vorderen.

Als eerste gemeentelijke mandataris heeft de burgemeester een aantal individuele bevoegdheden:

  • hij is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau;
  • hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente en de reglementen en verordeningen van hemzelf en van het college;
  • hij is verantwoordelijk voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van hemzelf;
  • hij is ambtenaar van de burgerlijke stand. Enkel wanneer hij verhinderd is of de wens uitdrukt die taak niet te vervullen, kan het college deze taak aan een schepen opdragen.

Samenstelling

De burgemeester in Steenokkerzeel is Kurt Ryon. Hij is bezig aan zijn tweede termijn.

Besluitenlijst

De agenda's en de verslagen van de burgemeester worden nooit gepubliceerd aangezien deze niet openbaar zijn. Wat je wel kan raadplegen is de lijst met besluiten. Een besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, met een korte samenvatting.

Besluitenlijst

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan