Gemeente Steenokkerzeel

Schadevergoeding bij een landbouwramp

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp.

 • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen, maar ook andere burgers getroffen zijn.
 • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de minister om van een erkende natuurramp of erkende landbouwramp te kunnen spreken.

Het landbouwrampenfonds is een bevoegdheid geworden van de Vlaamse overheid.
Op Vlaams niveau wordt de huidige wetgeving met betrekking tot het landbouwrampenfonds in de eerste fase ongewijzigd overgenomen. Tot zolang blijft de huidige federale en Europese regelgeving met betrekking tot landbouwschade en staatsteun van toepassing. Voor de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gewesten wordt het territorialiteitsbeginsel in acht genomen. Dat betekent dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor:

 • erkenning van landbouwrampen die zich voordoen op het Vlaamse grondgebied
 • afhandeling van de schadedossiers en de uitbetaling van de eventuele schadevergoedingen voor (delen van) percelen gelegen op haar grondgebied.

Voorwaarden

Een ramp kan door de ministerraad van de Vlaamse regering erkend worden als landbouwramp als er aanzienlijke schade is van landbouwgronden, -teelten of -oogsten als gevolg van

 • een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) met een uitzonderlijk karakter
 • of een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen.

Voor de erkenning van een landbouwramp moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden zoals o.a. een totaal schadebedrag van meer dan 1,24 miljoen euro en een frequentie van maximaal 1 keer op 20 jaar.

Hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omdat hagel verzekerbaar is.

Procedure

Vaststelling van de schade

 • Verzamel bewijsmateriaal van de schade.
 • Vaststellingen door een schattingscommissie kunnen nuttig zijn om de geleden schade te beschrijven en te schatten:
  • Je kan een bezoek van de schattingscommissie aanvragen bij de gemeente (t.a.v. de burgemeester) waarin jouw grond gelegen is. Dat doe je het best schriftelijk. Geef in de aanvraag al zoveel mogelijk informatie mee (uit de verzamelaanvraag, welke percelen getroffen zijn en de grootte, getroffen gewassen,…).
  • De schattingscommissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste keer zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede keer zo kort mogelijk voor de oogst van de resterende producten.
   Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dat ook zo in de processen-verbaal (pv's) van de schattingscommissie vermeld.

Erkenning als landbouwramp

 • Bij een natuurramp is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning als landbouwramp zal vragen aan de minister van Landbouw.
 • Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is en maakt een voorstel tot erkenning of niet-erkenning. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Ministerraad van de Vlaamse regering voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het voorstel voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Schadevergoeding aanvragen

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan heb je drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadevergoeding aan te vragen.

Via het e-loket Landbouw en Visserij vind je de formulieren die je nodig hebt voor de aangifte van jouw schade of het 'algemeen formulier'. Je kan die formulieren ook krijgen bij je gemeente- of provinciebestuur.

 • Bij het formulier moeten onderstaande bijlagen gevoegd worden.
  • proces-verbaal van de gemeentelijke schattingscommissie
   Als er geen schadevaststelling van de schattingscommissie is, dan kan je andere elementen aandragen die aantonen welk verlies je geleden hebt.
  • kopie van de verzekeringspolis
  • afzonderlijk blad met gedetailleerde omschrijvingen en raming van de schade
  • kopie van het formulier van de oppervlakte-aangifte aan het Departement LV
  • eventuele bewijsstukken van de geleden schade en van de al uitgevoerde herstellingen.
 • Bij het ‘Algemeen formulier Natuurlijke Personen’ moeten deze bijlagen gevoegd worden:
  • (indien van toepassing) kopie van je huwelijkscontract
  • attest van de gezinssamenstelling.
   Is het een rechtspersoon (vennootschap) die de schade leed, dan volstaat een kopie van de statuten (+ eventuele wijzigingen) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Stuur de formulieren en bijlagen naar de gouverneur van de provincie waar de landbouwramp heeft plaatsgevonden. De gouverneur behandelt de dossiers en beslist over de vergoedingen.