Gemeente Steenokkerzeel

Huur van een sociale woning bij een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Voorwaarden

 • je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2016) bedraagt niet meer dan
  • 23.533 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 25.504 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap;
  • 35.298 euro in alle andere gevallen, plus 1.973 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wil wonen of met de sociale dienst van het OCMW.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SVK. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Kostprijs

Als je akkoord gaat met de woning die jou wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van jouw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag voor een sociale woning , neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgerinstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.