Gemeente Steenokkerzeel

Huur van een sociale woning bij het Vlaams Woningfonds

Ben je op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Meerderjarig zijn.
  • Geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben (zowel in binnen- of buitenland).
  • Voldoen aan de 'taal- en inburgeringsbereidheid'. Voor beide voorwaarden moet je een aantal documenten kunnen voorleggen. Het Vlaams woningfonds kan je hiermee helpen.
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
  • Voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Procedure

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde worden opgenomen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met:

  • de inschrijvingsvoorwaarden
  • de gezinssamenstelling (deze speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt.)
  • een aantal voorrangsregels.

De maatschappelijk werkster van het OCMW kan je helpen met het invullen van de nodige formulieren..

Reglement

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de aanwending van de kapitalen van het Fonds B2 door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van de titel VII van de Vlaamse Wooncode.