Gemeente Steenokkerzeel

Mobiliteitsplan Steenokkerzeel

In het kader van het mobiliteitsconvenant diende de gemeente Steenokkerzeel een mobiliteitsplan op te maken. Het mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit.

Het opstellen van een mobiliteitsplan vereist een proces (mobiliteitsplanning) dat de klassieke stappen tot opmaak van een beleidsplan, het opmaken van beleidskeuzen, uitvoering van acties, evaluatie en terugkoppeling doorloopt. Er zijn drie te onderscheiden delen in het proces:

 1. Het mobiliteitsplan zelf omvat een oriëntatiefase, een fase van opbouw van het plan en een beleidsfase waarin het beleidsplan voor een lange, middellange en korte termijn wordt bepaald.
 2. De uitvoering van de acties zoals bepaald in het mobiliteitsplan, gespreid in tijd.
 3. De opvolging waarin de mobiliteitsplanning en haar acties worden geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd.

Het opstellen van het 'plan' verloopt in drie fasen:

 • Fase 1: oriëntatiefase
  In deze fase van het planproces worden de visies van de verschillende actoren nagegaan en geconfronteerd met de relevante plannen en studies. Dit levert reeds een aantal effectieve problemen en knelpunten op. In deze fase wordt aan de hand van de probleemstelling het verder onderzoek gedefinieerd.
 • Fase 2: opbouw van het plan
  De tweede fase omvat het voeren van bijkomend onderzoek en het ontwikkelen van een aantal scenario's 'duurzame mobiliteit'. De verschillende scenario's worden tegenover elkaar afgewogen waarna een voorkeursscenario wordt weerhouden.
 • Fase 3: beleidsplan
  In de laatste fase wordt het voorkeursscenario verder uitgewerkt tot een volwaardig beleidsplan. Dit plan schetst krachtlijnen van de diverse actiedomeinen. Hieraan wordt eveneens een actieprogramma gekoppeld. Hierbij aansluitend wordt tevens een voorstel uitgewerkt voor monitoring en evaluatie en wordt een organisatie voorgesteld ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid.

Het laatste woord is echter voor de auditcommissie die het beleidsplan toetst aan het ideeëngoed van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Aan de hand van hun conclusie wordt het plan al of niet conform verklaard. Bij een positief advies moet de gemeenteraad nog zijn goedkeuring geven vooraleer het document als referentiekader mag gebruikt worden voor acties van de verschillende partners.

Het mobiliteitsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 12 september 2001.

Het Mobiliteitsplan is momenteel in herziening, met een participatietraject