Gemeente Steenokkerzeel

Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkelijke verblijfplaats is in België
 • je hebt de Belgische nationaliteit of ingeschreven zijn als vreemdeling in het bevolkingsregister
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of minderjarig met kind(eren) ten laste
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij het OCMW van jouw hoofdverblijfplaats. De sociaal assistente zal vervolgens een sociaal en financieel onderzoek starten en daarbij de nodige bewijsstukken vragen. Het Vast Bureau neemt op basis van het sociaal verslag een beslissing.

Reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van jouw bestaansmiddelen, waaronder:
 • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
 • overzicht van jouw spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.