Gemeente Steenokkerzeel

Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kunnen een aantal categorieën van cursisten en voor bepaalde opleidingen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Voorwaarden

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je hebt recht op een volledige vrijstelling als je ingeschreven bent voor:

 • een opleiding in het studiegebied algemene vorming
 • de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting
 • de opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 van de basiseducatie

Je hebt ook recht op een volledige vrijstelling als je:

 • een leefloon ontvangt (of ten laste bent van iemand die leefloon ontvangt)
 • op het moment van je inschrijving gedetineerd bent en je in een Belgische strafinstelling bevindt (gedetineerden met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking)
 • een asielzoeker bent, die materiële hulp ontvangt
 • inburgeraar bent die een inburgeringscontract heeft ondertekend of een inburgeringsattest heeft behaald voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2
 • nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht op het moment van je inschrijving
 • een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
 • verplicht ingeschreven bent als werkzoekende en nog geen recht op een wachtuitkering hebt

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lesuur

Je moet maar 0,30 euro per lesuur betalen als je:

 • ingeschreven bent voor een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, en gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt gedurende ten minsten 120 lestijden, en dit voorafgaand aan het schooljaar van de inschrijving

 • een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt voor alle opleidingen die je niet volgt in een door de VDAB erkend traject naar werk (of ten laste bent van iemand die een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt)
 • een van volgende attesten bezit
  • een attest voor arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
  • een attest dat verklaart dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • een attest waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemen arbeidsmarkt kan verdienen
  • een attest waaruit een vermindering blijkt van zelfredzaamheid van ten minste zeven punten

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lesuur

Alle andere cursisten die een opleiding Nederlands tweede taal volgen, betalen 0,60 euro per lesuur

Procedure

Om een volledige of gedeeltelijke vrijstelling te krijgen moet je bij jouw inschrijving of ten laatste binnen de 30 dagen, een attest voorleggen.

Dit kan o.a. een attest zijn van de VDAB, Fedasil, Vlaams Agentschap voor personen met een handicap,...

Bekijk het volledige overzicht van vrijstellingsattesten die in aanmerking komen.