Gemeente Steenokkerzeel

Bekendmaking besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Vlaamse overheid op 10 maart 2023 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)definitief vastgesteld heeft. De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • Een stikstofsaneringsplan met hertstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Je kan de Programmatische Aanpak Stikstof en de bijhorende verklaring over de milieueffectenrapportage raadplegen via de volgende kanalen: