Gemeente Steenokkerzeel

Beleidsdoelstelling 6: veilige en mobiele gemeente Steenokkerzeel

Mobiliteit

Een ander aandachtspunt blijft mobiliteit, in een brede vorm van het woord. Zeker door de nabijheid van Brussel en het feit dat onze gemeente doorkruist wordt door verschillende grote steenwegen, heeft dit een impact op onze dorpen, die zeer gevoelig zijn voor storend sluipverkeer. De uitwerking van een mobiliteitsplan is dan ook één van de prioriteiten, aangevuld met participatieavonden met de bevolking om de mobiliteit te bespreken.

Het mobiliteitsplan omvat meer dan enkel de situatie van koning auto. Zo blijven we investeren in de trage wegen, waar iedereen op een veilige manier in een groene omgeving zijn bestemming kan bereiken. Ook de heraanleg van verschillende belangrijke fietsverbindingen op de Perkse- en Kortenbergsesteenweg zitten in de pijplijn, naast het onderhoud van de wegenis en voetpaden. We stellen alles in het werk om de zachte weggebruiker een optimale en veilige verplaatsing aan te bieden.

Daarnaast zal de parking aan de bibliotheek in het centrum van Steenokkerzeel vernieuwd worden van zodra de werken aan de assistentiewoningen afgerond zijn. Ook in Perk plannen we een nieuwe parking aan de Kampenhoutsesteenweg waar zowel voetbal, Chiro, speelplein en de bezoekers van de parochiezaal gebruik van kunnen maken, zodat de gevaarlijke situaties met geparkeerde auto’s op de steenweg en in de Kerkdreef tot het verleden behoren.

Veiligheid

Een leefbare gemeente is een veilige gemeente. Mede doordat Steenokkerzeel in de nabijheid van Brussel ligt, is veiligheid sowieso een belangrijk thema. Het schild van ANPR-camera’s blijven we optimaliseren, zodat zij op meerdere gebieden kunnen gebruikt worden.  Op vraag van inwoners kunnen we het BIN-netwerk uitbreiden naar andere wijken in ons dorp. Ook zullen we het organigram van politiezone KASTZE volledig invullen, zodat er meer ‘blauw’ op straat is. Onlangs werden nog 8 agenten aangenomen. We blijven investeren in camera’s, zowel op straat als aan gemeentelijke gebouwen. Daarnaast richten we verschillende cursussen in waar veiligheid prioritair is zoals EHBO, AED, gemachtigd opzichter, …