Gemeente Steenokkerzeel

Inkomenscompensatievergoeding

Als je als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding op dagbasis krijgen van de overheid.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor deze maatregel. De maatregel blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om hem te wijzigen. De federale overheid (het Participatiefonds) blijft de lopende dossiers opvolgen tijdens de overgangsperiode.

Voorwaarden

De inkomenscompensatievergoeding geldt alleen voor ondernemingen:

  • met minder dan 10 werknemers
  • met minder dan 2 miljoen euro jaaromzet
  • die persoonlijk en direct contact hebben met de klanten in een gebouw
  • die geen andere beroepsinkomsten hebben.

De voornaamste voorwaarde voor de vergoeding is dat de ondernemer de zaak minstens 7 achtereenvolgende kalenderdagen heeft moeten sluiten omdat werkzaamheden de toegang tot de zaak hebben verhinderd.

Procedure

Om de vergoeding te verkrijgen, moet je:

  • met het geschikte formulier bij de gemeente een attest van hinder aanvragen zodra je op de hoogte wordt gebracht van de werkzaamheden
  • de volgende documenten bij het Participatiefonds indienen, minstens 7 dagen voor de sluiting van jouw zaak:
    • het formulier tot aanvraag van vergoeding
    • het attest van hinder dat je van de gemeente hebt gekregen.

Kostprijs

Als je je zaak hebt moeten sluiten vanwege hinder door openbare werken, kan je vanaf de achtste dag na de sluiting een schadevergoeding van 76,31 euro per kalenderdag krijgen (laatste indexering op 1 januari 2015). Je kan de vergoeding in principe 30 kalenderdagen lang krijgen, maar die maximumtermijn kan verlengd worden.