Gemeente Steenokkerzeel

Wilsverklaring inzake euthanasie (op afspraak)

Je kan jouw wil over het levenseinde en jouw eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverklaring, voor het geval je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een coma.

Voorwaarden

Een wilsverklaring is geldig als ze:

  • opgesteld is volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld is in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

  • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
  • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
  • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
  • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
  • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
  • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

Procedure

Je laat de wilsverklaring registreren bij de dienst Burgerzaken, na afspraak, op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be. Die wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft onbeperkt geldig indien de aanvraag gebeurt na 2 april 2020.  De reeds opgemaakte aanvragen voor 2 april 2020 blijven 5  jaar geldig en dienen nogmaal herbevestigd te worden.

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden  of afhalen bij de dienst Burgerzaken (na afspraak).

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen.

Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Dat verzoek moet schriftelijk worden vastgelegd, en het moet gedateerd en getekend zijn. Als de patiënt het verzoek niet zelf kan opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan een derde dat voor hem doen in het bijzijn van een arts.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet.

Kostprijs

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Wat meebrengen

  • jouw identiteitskaart
  • ondertekend formulier voor een wilsverklaring