Gemeente Steenokkerzeel

Huur van een sociale woning bij een SHM

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen.

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of je fysieke toestand.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2016) bedraagt niet meer dan
  • 23.533 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 25.504 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap;
  • 35.298 euro in alle andere gevallen, plus 1.973 euro per persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Jij en je gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België, dan moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de VMSW.

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een sociale huurwoning, neem je best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar je wil wonen of met de sociale dienst van het OCMW.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SHM. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Reglement

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Wat meebrengen

Bij een aanvraag voor een sociale woning neem je best volgende documenten mee:

 • je identiteitskaart
 • je aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij je gemeente)
 • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jehuidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat jij en je gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat je een inburgerinstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten lees je op de website van de VMSW.