Gemeente Steenokkerzeel

Leegstaande woningen

De gemeente Steenokkerzeel houdt een register van leegstaande woningen en gebouwen bij en doet hierop een jaarlijkse controle. Op basis van deze controle wordt een vermoedenslijst van leegstaande woningen opgemaakt. Woningen die leegstaand zijn en/of opgenomen zijn op de vermoedenslijst komen in aanmerking voor inventarisatie.

 

Voor wie

Ben jij eigenaar of houder van het zakelijk recht van een leegstaande woning of gebouw, dan kan je hieronder meer informatie terugvinden over de gevolgen van een inventarisatie, de mogelijke vrijstellingen en de schrapping van de leegstandsinventaris.

Voorwaarden

Een woning is leegstaand wanneer zij gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie.

Een gebouw is leegstaand wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden.

De functie of de bestemming van een gebouw blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, omgevingsvergunning, ... (bijvoorbeeld: eengezinswoning, meergezinswoning, handelshuis, ...)

Procedure

De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde per aangetekende zending in kennis van de beslissing tot opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze zending bevat een administratieve akte, een fotoverslag en de motivering voor de opname.

Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na de betekening van dit schrijven, kan de zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen een beroep indienen tegen de beslissing tot opname in de leegstandsinventaris.
Het college neemt een beslissing over dit beroep binnen een termijn van 90 dagen en brengt de houder van zakelijk recht hiervan op de hoogte via een aangetekend schrijven.

Een woning of een gebouwd kan van de gemeentelijke leegstandsinventaris geschrapt worden wanneer de zakelijke gerechtigde aantoont dat deze woning of dit gebouw gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de woonfunctie of de functie van het gebouw.
Een verzoek tot schrapping kan aangevraagd worden bij de gemeente via een aangetekend schrijven.

Kostprijs

De heffing op een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerste verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

De gemeentelijke leegstandsheffing bedraagt:
1)   1.250 euro voor een leegstaand gebouw
2)   voor een leegstaande woning:
          a)  1.250 euro voor een eengezinswoning
          b)  250 euro voor een kamer of studentkamer
          c)  500 euro voor elke andere woning dan deze vermeld onder a) en b)
De belasting wordt vermeerderd met 250 euro per bijkomende termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw op de inventaris staat.

In sommige gevallen kan een vrijstelling van de leegstandsheffing aangevraagd worden. Hieronder kan je het aanvraagformulier voor een vrijstelling van de leegstandheffing terugvinden. Hierin staan alle mogelijkheden tot vrijstelling vermeld.