Gemeente Steenokkerzeel

Verwaarloosde woningen/gebouwen

De gemeente Steenokkerzeel houdt een register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij en doet hierop een jaarlijkse controle.

Voor wie

Ben jij eigenaar of houder van het zakelijk recht van een verwaarloosde woning of gebouw, dan kan je hieronder meer informatie terugvinden over de gevolgen van een inventarisatie, de mogelijke vrijstellingen en de schrapping van het gemeentelijk verwaarlozingsregister.

Voorwaarden

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer deze ernstige zichtbare of storende gebreken en tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijsthoogte of dakgoten.

Verwaarlozing is dus een begrip dat betrekking heeft op de uiterlijke kenmerken van een woning of gebouw die vastgesteld kunnen worden vanaf het openbaar domein.

De vastgestelde gebreken worden opgenomen in een technisch verslag. Wanneer deze gebreken een score van 18 punten of meer opleveren, dan wordt de woning of het gebouw opgenomen in de verwaarlozingsinventaris.

Procedure

De gemeente stelt de zakelijk gerechtigde per aangetekende zending in kennis van de beslissing tot opname van de woning of het gebouw in het verwaarlozingsregister. Deze zending bevat een administratieve akte, een fotoverslag en de motivering voor de opname.

Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na de betekening van dit schrijven, kan de zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen een beroep indienen tegen de beslissing tot opname in de verwaarlozingsinventaris. Het college neemt een beslissing over dit beroep binnen een termijn van 90 dagen en brengt de houder van zakelijk recht hiervan op de hoogte via een aangetekend schrijven.

Een woning of gebouw kan van de gemeentelijke verwaarlozingsinventaris geschrapt worden wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij de quotering in het technisch verslag 18 punten of meer zouden opleveren.
Een verzoek tot schrapping kan aangevraagd worden bij de gemeente via een aangetekend schrijven.

Kostprijs

De heffing op een verwaarloosde woning of gebouw is voor het eerste verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De gemeentelijke heffing bedraagt:
1)    2000 euro voor een verwaarloosd gebouw
2)    2000 euro een verwaarloosde woning

De belasting wordt vermeerderd met 250 euro per bijkomende termijn van twaalf maanden dat de woning of het gebouw op de inventaris staat. In sommige gevallen kan een vrijstelling van de heffing aangevraagd worden. Hieronder kan je het aanvraagformulier voor een vrijstelling van de verwaarlozingsheffing terugvinden. Hierin staan alle mogelijkheden tot vrijstelling vermeld.