Gemeente Steenokkerzeel

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding van deze plannen.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) www.volvanwater.be en via de website www.mervlaanderen.be (PL0259).

U kunt de nota ook inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Indiening opmerkingen

Tot en met 18 juni 2019 kan u opmerkingen indienen:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • via de gemeente.

Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u terecht op www.mervlaanderen.be of op het gratis nummer 1700.

 

Ter info Naast dit kennisgevingsdocument liggen ook twee andere voorbereidende documenten van de stroomgebiedbeheerplannen nog tot en met 18 juni 2019 in openbaar onderzoek. Het gaat om het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen en om de waterbeleidsnota 2020-2025 (https://www.steenokkerzeel.be/waterbeheerplanning). Deze documenten zijn eveneens raadpleegbaar via www.volvanwater.be.

Voor meer informatie over het openbaar onderzoek van deze documenten kunt u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053 – 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be.