Gemeente Steenokkerzeel

RUP 11 'Recreatiezone Perk' - Aankondiging openbaar onderzoek

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het ruimtelijk uitvoeringsplan van 17 augustus 2020 tot en met 16 oktober 2020. Tijdens deze periode ligt het dossier ter inzage en kunnen eventuele bezwaren of opmerkingen ingediend worden.

De gemeente werkt verder aan het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) om de huidige recreatiezone in Perk ruimtelijk aan te passen aan de hedendaagse noden. Het plangebied omvat het kerkhof, de recreatiezone bestaande uit voetbalterreinen en een speelterrein, en enkele aanpalende landbouwpercelen. Ook een zone aan de Kortenbergsesteenweg wordt betrokken in kader van een planologisch compensatie.

In het RUP wordt voor de zone een ontwikkelingsperspectief uitgewerkt, met aandacht voor de landschappelijke inpasbaarheid van de verschillende functies. Concreet wenst de gemeente een antwoord te bieden op de behoefte van de huidige sport- en jeugdverenigingen en tevens de parkeerdruk in de Kerkdreef aan te pakken.

Het college van burgemeester en schepenen kondigt nu aan dat het ontwerp van het RUP 11 Recreatiezone Perk voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad van Steenokkerzeel op 25 juni 2020.

Het ontwerp RUP Recreatiezone Perk omvat:

  • een toelichtende nota
  • een procesnota
  • stedenbouwkundige voorschriften
  • een grafisch planDe plan-m.e.r.-screening, geïntegreerd in de scopingsnota is raadpleegbaar via www.mervlaanderen.be (ref.nr. SCRI18091) of via de gemeentelijke website.
  •  

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een periode van 60 dagen en neemt een aanvang op 17 augustus 2020. Opmerkingen en bezwaarschriften kunnen tot en met 16 oktober 2020 bezorgd worden ter attentie van de GECORO, p/a Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel of via ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be. Ze kunnen ook ten laatste op 16 oktober 2019 tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden in het gemeentehuis.

Omdat de gemeente inspraak belangrijk vindt, wordt een vrijblijvende infomarkt over het RUP georganiseerd op dinsdag 22 september 2020 in het GC De Camme, Tervuursesteenweg 173 te Perk. De infomarkt is doorlopend van 17u tot 19u te bezoeken.

Het volledige dossier kan gedurende de periode van het openbaar onderzoek ingekeken worden op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw, Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel en dit tijdens de gewone openingsuren, of het dossier kan geraadpleegd worden op www.steenokkerzeel.be/rup-11-recreatiezone-perk.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Heidi Abeloos                                                            Kurt Ryon
Algemeen Directeur                                                  Burgemeester

Voor meer informatie kan je hier terecht.

Gepubliceerd op wo 02 sep 2020