Gemeente Steenokkerzeel

RUP 9 Politie Steenokkerzeel - openbaar onderzoek

Ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 9 Politie Steenokkerzeel

Aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen kondigt aan dat het ontwerp van het RUP 9 Politie Steenokkerzeel voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad van Steenokkerzeel op 27 juni 2019.

De reorganisatie van de politiediensten en de oprichting van politiezones hebben ertoe geleid dat er een concentratie aan werkzaamheden, personeel en materialen, is ontstaan op de site van het politiecommissariaat langsheen de Tervuursesteenweg. De beschikbare ruimte en de mogelijkheden zijn te beperkt geworden om een adequate bedrijfsvoering en dienstverlening te garanderen: de percelen, gelegen achter het politiegebouw, worden gebruikt voor het stallen van wagens, materialen en dergelijke. Een uitbreiding van zowel de beschikbare oppervlakte als de bestemmingsmogelijkheden dringen zich op. Het RUP probeert op beide elementen een antwoord te bieden.

Het ontwerp RUP Politie Steenokkerzeel omvat:

  • een toelichtende nota
  • een procesnota
  • stedenbouwkundige voorschriften
  • een grafisch plan

De m.e.r.-screeningsnota werd met de uitgebrachte adviezen en de daarop volgende aanpassingen, voorgelegd aan de bevoegde Vlaamse overheidsdienst MER met het oog op het nemen van een beslissing inzake de plan-MER-plicht. Op 19 december 2018 besliste de dienst milieueffectrapportage van de Vlaamse Overheid dat de opmaak van een plan-MER niet nodig was. De volledige screeningsnota samen met de uitgebrachte adviezen en de genomen beslissing door de dienst milieueffectrapportage is raadpleegbaar via www.mervlaanderen.be (referentienummer SCRI18092).

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een periode van 60 dagen en neemt een aanvang op 5 augustus 2019. Opmerkingen en bezwaarschriften kunnen tot 4¬†oktober 2019 schriftelijk of digitaal bezorgd worden ter attentie van de GECORO, p/a Orchideeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel of ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be, t.a.v. de GECORO. Ze kunnen ook ten laatste op 3 oktober 2019 tegen ontvangstbewijs afgeleverd worden in het gemeentehuis.

Het volledige dossier kan gedurende de periode van het openbaar onderzoek ingekeken worden op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw tijdens de gewone openingsuren of het kan geraadpleegd worden op www.steenokkerzeel.be/rup-9-politie-steenokkerzeel.