Gemeente Steenokkerzeel

Tenlasteneming voor vreemdelingen (op afspraak)

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger gedurende zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voor wie

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene die de buitenlander uitnodigt.

Voorwaarden

Als garant moet je:

- ofwel Belg zijn
- ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België

Procedure

Je komt - na afspraak - persoonlijk naar de dienst Burgerzaken om de tenlasteneming te ondertekenen.

Meebrengen:

- je identiteitskaart of verblijfsvergunning
- de gegevens van de perso(o)n(en) voor wie je je garant stelt: naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, paspoortnummer, adres
- bewijs van inkomsten van de garant: 3 laatste loonfiches of pensioenfiche van het laatste aanslagjaar

Je handtekening op de tenlasteneming wordt door de burgemeester gelegaliseerd.  Naargelang er een ambassade of consulaat in het land van herkomst is, wordt de termijn van afhaling bepaald.  Dit verneem je van zodra je de aanvraag binnenbrengt aan het loket.

Je kan een afspraak maken via 02 254 19 80 of burgerzaken@steenokkerzeel.be.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Je stuurt de volgende documenten op aan de persoon die je uitnodigt:

- Tenlasteneming
- Samenstelling van gezin
- Bewijs van nationaliteit
- Kopie identiteitskaart of verblijfstitel
- Bewijs van inkomsten: 3 laatste loonfiches, pensioenfiche

Die persoon moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling van gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

OPGELET: Wanneer er geen Belgische ambassade is in het land van de bezoeker en het visum aangevraagd zal worden in een consulaat van een andere Schengenstaat, dan stuurt de vreemdelingendienst de tenlasteneming aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Deze dienst zal ongeveer twee maanden na ontvangst beslissen of je over voldoende bestaansmiddelen beschikt en deze beslissing meedelen aan de vreemdelingendienst. Hierna zal je uitgenodigd worden om de tenlasteneming te komen afhalen. Pas daarna kan je het dossier doorsturen aan de bezoeker.

CORONA-MAATREGELEN: Gezien de Schengensamenwerking inzake de afgifte in vertegenwoordiging van visa C momenteel opgeschort is, heeft het weinig zin om een bijlage 3bis te laten onderschrijven door een garant voor een visumplichtige derdelander die een visumaanvraag zou willen indienen via een Schengenpartner.

Meer info

Je kan het document voor de tenlasteneming zelf afprinten, maar gelieve er op te letten dat dit document enkel aanvaard wordt indien het recto-verso wordt afgeprint en zo aan de gemeente wordt overhandigd.