Gemeente Steenokkerzeel

Trage Wegen

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden of wegen (veldwegen, kerkwegels, doorsteekjes, …) die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer (fietsers en voetgangers). Het zijn alternatieve verbindingen om je op een aangename, veilige, groene en rustige manier naar school, winkel, dorpskern, werk, … te verplaatsen of om dichtbij huis aan zachte recreatie te doen. Sommige trage wegen zijn ook gebruikswegen voor landbouwers.

Deze trage wegen hebben vaak een lange geschiedenis. Eén soort trage wegen zijn de buurt- en voetwegen. Zij hebben een juridisch statuut dankzij de ‘Wet op de buurtwegen’ uit 1841. In de Atlas der Buurtwegen werden alle buurt- en voetwegen opgetekend. Trage wegen vormen zo een deel van ons gemeen goed: van de gemeente, voor de gemeenschap.

Echter, na de 2de wereldoorlog zijn veel van deze trage wegen door de opkomst van de auto in de loop der jaren in onbruik geraakt. Ze raakten overgroeid, zijn opgegaan in een tuin, akker of verkaveling, of worden doorkruist door een drukke steenweg. Vandaag zijn sommige van die vergeten trage wegen wel weer interessant als veilige, groene, functionele of recreatieve verbinding. Daarom heeft de gemeente vanaf het begin van de legislatuur 2013-2018 er werk van gemaakt om deze trage wegen (nieuw) leven in te blazen.


Gemeentelijk trage wegen traject 2013-2018
Inventarisatie & participatie

In het najaar van 2013 startte de gemeente samen met de provincie en tal van vrijwilligers een inventarisatieproject voor de trage wegen op. Begin 2015 schoot dan het participatietraject uit de startblokken: de gemeente organiseerde i.s.m. de provincie en een participatiebureau 3 participatieavonden met inwoners rond het project Trage Wegen. We luisterden naar behoeften en bezorgdheden, samen vormden we een visie en benoemden we criteria voor welke trage wegen we willen openen. Uit deze samenwerking werd het actieplan ‘trage wegen’ geboren: onze trage wegen werden ingedeeld in 3 categorieën, van hoge tot lage prioriteit.

Uit het participatietraject bleek dat de bijna 200 jaar oude Atlas der Buurtwegen nog steeds brandend actueel is: door vergeten voet- en buurtwegen opnieuw open te stellen komen we vandaag tegemoet aan de vraag naar verkeersveilige wegen voor zwakke weggebruikers, we bieden een alternatief voor het gebruik van de auto, we creëren nuttige en veilige alternatieve verbindingen tussen woonkernen/deelgemeenten en buurgemeenten. Trage wegen helpen ook het authentieke en landelijke karakter van ons dorp te bewaren, ze ontsluiten natuur en groen. Door trage wegen te heropenen werken we aan het algemeen belang.

Heropenen van vergeten trage wegen

Vanaf begin 2017 is de gemeente van start gegaan met de uitvoering van het trage wegen-actieplan. Voor 8 prioritaire trage wegen uit categorie 1 werd intussen een dossier tot openstelling opgestart. De eerste stap is steeds onderhandelen en vergaderen met de aangelanden en eigenaren van de trage wegen. Deze dossiers zijn zeer tijdrovend omdat voor de meeste dossiers een verleggingsprocedure noodzakelijk is (indien de officiële bedding volgens de atlas diagonaal een perceel doorsnijdt kiezen we meestal voor een verlegging naar de perceelsgrens). De effectieve opening van de eerste van deze trage wegen zal dus pas voor begin 2019 zijn. Ondertussen werken we verder aan de voorbereiding van andere trage wegen-dossiers. Voor trage wegen geldt: geduld wordt beloond!

De gemeente heeft overigens het einde van het inventarisatie- en participatietraject niet afgewacht om reeds enkele knelpunten aan te pakken: vanaf 2013 werden de Perkstichelweg (Steenokkerzeel), de Snijsselsbosweg, Boektkerkweg, Groenegrachtweg en Meulekensweg (Perk) en de buurtweg 15 te Melsbroek grondig gerenoveerd, begaanbaar gemaakt en van een nieuwe toplaag voorzien.


Trage Wegen-kaart

Er is een Trage Wegen-kaart gemaakt voor wie graag op ontdekking gaat langs onze trage wegen. Deze kan je onderaan de pagina downloaden of gratis afhalen in het gemeentehuis. Hierop staan alle trage wegen aangeduid die vandaag toegankelijk zijn en de nieuwe trage wegen die op korte termijn gepland zijn om open te maken. Deze kaart werd ook in alle Steenokkerzeelse bussen bezorgd via het lokaal infoblad Den Beiaard (editie sept-okt 2018).

Bedankt aan alle vrijwilligers die hun steentje (klein of groot) hebben bijgedragen!

Vrijwilligers inventarisatie: Maurits, Rita, Lieve, Luc, Marleen, Marleen, Walter, Bavo, Gilberte, Freddy, Guy, Eddy, Ivo, Herbert, Etienne, Dominique, Bart, Emiel.

Deelnemers aan de participatieavonden 2015 waren er zelfs te veel om op te noemen, jullie komst en bijdragen (zowel positief als negatief) werden enorm gewaardeerd.

Onze trage wegen zoeken meters en peters!

Iedereen die interesse heeft om te wandelen mag zich aandienen om meter of peter te worden van een of meerdere trage wegen. Meters en peters doen tijdens hun wandeling controle op de inrichting van de trage weg en geven eventuele onregelmatigheden door aan de gemeente: Staan de paaltjes en bordjes nog recht? Zijn er overhangende struiken? Dit zijn enkele voorbeelden van zaken die kunnen doorgegeven worden. Kom langs op de dienst Openbare Werken of stuur een mailtje naar tragewegen@steenokkerzeel.be .


Geel naambordje

Tal van trage wegen zijn reeds herkenbaar aan hun typische gele naambordje. In de legislatuur 2007-2012 werden een groot deel van de voet- en buurtwegen die toen nog herkenbaar waren op terrein, uitgerust met het intussen goed gekende gele trage wegen-bordje, dit in samenwerking met de provincie. Voor de naamgeving baseerde de gemeente zich toen op de oorspronkelijke namen zoals ze opgenomen zijn in de atlas der buurtwegen en werd er advies gevraagd aan de Heemkring Ter Ham. Voor de legislatuur 2019-2024 plannen we om ook de resterende trage wegen uit te rusten met een geel naambordje.


Jaarlijkse afspraak op de 'Dag van de Trage Weg'!

Elk jaar organiseert de gemeente een trage wegen-wandeling op de nationale 'Dag van de Trage Weg' in de herfst. Hou Den Beiaard in de gaten of neem een kijkje op www.dagvandetrageweg.be

De wandelkaarten van de 'Dag van de Trage Weg' van voorgaande jaren kunnen onderaan de pagina gedownload worden.