Gemeente Steenokkerzeel

2de Bekendmaking - Bekendmaking opheffing gemeenteweg “Voetweg 24”

Bij gemeenteraadsbesluit van 23 februari 2023 werd de opheffing van de gemeenteweg “voetweg 24” tussen de Breemstraat en de Hondenbergweg definitief vastgesteld.

Het rooilijnplan “opheffing gemeenteweg voetweg 24” opgemaakt door MESO studiebureau op 10 augustus 2022, ligt ter inzage op het gemeentehuis en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Steenokkerzeel.

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, §1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http:eporoadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.