Gemeente Steenokkerzeel

Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor. Het voert de besluiten van de raad uit en oefent ook de bevoegdheden uit die zijn toevertrouwd door de OCMW-raad of overeenkomstig andere wettelijke en decretale bepalingen.

Het vast bureau is onder meer uitdrukkelijk bevoegd voor:

  • de daden van beheer over de inrichtingen en eigendommen van het OCMW;
  • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid;
  • het financieel beheer;
  • daden van dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn;
  • het goedkeuren van de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
    die past binnen het begrip dagelijks bestuur of nominatief in het budget is opgenomen;
  • het gunnen van overheidsopdrachten.

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen is van rechtswege het vast bureau. De burgemeester is de voorzitter. Het vast bureau is een collegiaal orgaan en neemt dus de beslissingen, individuele leden hebben geen beslissingsbevoegdheid.

Samenstelling in beeld

Besluitenlijsten

Het vast bureau vergadert wekelijks op maandag, aansluitend op het college van burgemeester en schepenen dat start om 13 uur. Tijdens de zomermaanden juli en augustus gebeurt dit tweewekelijks.
De agenda's en de verslagen van het vast bureau worden nooit gepubliceerd aangezien de vergaderingen niet openbaar zijn. Wat je wel kan raadplegen is de lijst met besluiten. Een besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, met een korte samenvatting.

Besluitenlijsten

Beleidsdocumenten

Het lokaal bestuur is verplicht om te werken met een budget, jaarrekening en een meerjarenplan. Het meerjarenplan houdt de raming van de uitgaven en inkomsten in, die de gemeente gaat doen of innen gedurende de legislatuur. Het budget en jaarrekening zijn onderdeel van het meerjarenplan, dat betrekking heeft op het lopende jaar. Is de gemeente van plan om een bepaalde investering te doen? Dan zal ze dat eerst moeten voorzien in het budget en het meerjarenplan en daarvoor de nodige kredieten voorzien.

Budget, jaarrekening en meerjarenplan