Gemeente Steenokkerzeel

Verkiezingen 2019 - Stemmen met een volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land.

Indien je als Europese burger ingeschreven bent op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, bent u eveneens verplicht om deel te nemen aan de Europese verkiezingen.

Als je niet kan gaan stemmen, kan je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid Bewijs van afwezigheid
je bent te ziek of te zwak een doktersattest
je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland)

werknemers: een attest van uw werkgever

zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor uw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente
je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel een attest van de directie van de strafinrichting
je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuiging een attest van de religieuze overheid
je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen een attest van de directie van jouw school
je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente op basis van bewijsstukken van jouw reis of een verklaring op eer

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
  • Dus een EU-onderdaan en een Belg kunnen een volmacht geven aan een Belg. Een EU-onderdaan kan een volmacht geven aan een EU-onderdaan die stemgerechtigd is.

Procedure

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kunt het volmachtformulier voor Belgen en het volmachtformulier voor EU onderdanen downloaden in het digitaal loket of afhalen bij de dienst Burgerzaken.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige attesten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Je kunt de nodige attesten downloaden in het digitaal loket of afhalen bij de dienst Burgerzaken.

 

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jou ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief


Ik wil geen volmacht geven

Je komt dan terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd waarbij de vrederechter kan bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Als je geen volmacht wil geven of je bent te laat om dit nog te regelen, dan kan je het bewijs van afwezigheid (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis, …) samen met je oproepingsbrief uiterlijk op 24/05/2019 bezorgen aan de dienst Burgerzaken of op de dag van de verkiezingen laten afgeven aan de voorzitter van het stembureau waar jij moet gaan stemmen.

Na 26/05/2019 dien je de bewijsstukken zelf over te maken aan de vrederechter (Vredegerecht, Leuvensesteenweg 510 bus 36, 1930 Zaventem) met uitleg waarom je niet bent gaan stemmen.   Voeg er ook je oproepingsbrief en bewijsstukken bij (doktersattest, attest van de werkgever, bewijs van buitenlandse reis,…).

Meer info