Gemeente Steenokkerzeel

Voor handelaars en zelfstandigen

Omwille van de maatregelen rond het coronavirus moeten veel handelszaken en winkels hun deuren tijdelijk sluiten. Hierdoor rijzen er veel vragen op. Niet enkel bij consumenten maar vooral bij handelaars en zelfstandigen. Hieronder kan je enkele veel gestelde vragen terugvinden. We proberen steeds een kort duidelijk antwoord te bieden. Meer informatie kan je terugvinden via de bijgevoegde links.

Welke winkels mogen openblijven?
- Voedingswinkels
- Winkels voor dierenvoeding
- Nachtwinkels (tot 22u)
- Apotheken
- Krantenwinkels
- Tankstations en leveranciers van brandstoffen
- Vrije beroepen en aan medisch verwante beroepen of activiteiten mogen onder bepaalde voorwaarden hun beroep blijven uitoefenen.

Enkele maatregelen die de winkels wel moeten nemen:
- 1 klant per 10m²
- Klanten mogen maximaal 30 minuten winkelen.
- Er mogen geen solden of kortingsacties doorgevoerd worden.
- Winkels mogen open zijn van 7.00u tot 22.00u.
- Winkels die naast voeding en dierenvoeding nog andere zaken verkopen mogen enkel openblijven indien het verkopen van voeding primeert. De non-food afdeling hoeft niet gesloten te worden.

Surf naar volgende website om een meer uitgebreide lijst te kunnen raadplegen.

Waar vind ik de nodige steunmaatregelen voor ondernemingen?
De regering loont een corona hinderpremie uit aan getroffen bedrijven. De corona hinderpremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen financieel te ondersteunen tijdens de periode van de verplichte sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.
Via volgende link vind je ook een lijst met alle andere corona steunmaatregelen.

Wat houdt de corona hinderpremie in?
-
Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
     - Bij volledige sluiting: eenmalige prelie van 4.000 euro tot en met 5 april.
     - Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro tot en met 5 april.
- Indien de maatregelen na 5 april nog gelden komt er voor beide gevallen een extra     premie van 160 euro per dag bij.
- Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
- Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
- De premie geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingnen minstens één voltijd personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf ondernemingen.
- In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
- Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
- Aanvraag in te dienen binnen de maand na afloop verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Zie link hieronder.
- Indien je vrijwillig je zaak sluit heb je geen recht op de premie.

Vraag hier je hinderpremie aan.
Via volgende link kan je gedetailleerder info terugvinden.
Via volgende link vind je ook veel gestelde vragen over de hinderpremie terug.

Wat is de compensatiepremie?
Als je bedrijf door de overheid niet verplicht wordt om te sluiten, maar wel een groot omzetverlies kent naar aanleiding van de coronacrisis. Dan heb je recht op deze compensatiepremie.
Het gaat dus over ondernemers in allerlei sectoren zoals de evenementensector, freelancesector, (para-)medische sectoren, dierenpensions, lanbouwsector, dienstenleveranciers,... Ook ondernemers die geen kantoor/winkel/salon hebben, en daardoor niet onder de hinderpremie vallen, zullen dus beroep kunnen doen op de compensatiemaatregelen.

Hoeveel bedraagt de compensatiepremie?
3000 euro als je zelfstandige bent in hoofdberoep of als je zelfstandige bent in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaald als een zelfstandige in hoofdberoep.

1500 euro;
- als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
- Ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.
- Extra voorwaarde: deze premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Aan de compensatiepremie hangen ook enkele voorwaarden;
- Je omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
- Ben je een starter, dan wordt er gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan. Let op: om als starter beroep te doen op deze premie, moet je gestart zijn uiterlijk op 12 maart 2020.
- Voor ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, op voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
- Als je meerder vestigingen/exploitatiezetels hebt, is er een maximum van 5 premies per onderneming.

Je zal de compensatiepremie binnenkort online kunnen aanvragen. Hiervoor zal je via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebben.
Meer informatie kan je hier terugvinden.

Waar vind ik de arbeidsrechtelijke gevolgen?
Sommige bedrijven blijven werken onder voorwaarden, andere moeten dan volledig de deuren sluiten. Bedrijven en handelaars dat onder voorwaarden mogen verder werken moeten deze voorwaarden dan ook wel strikt volgen. Werkgevers en werknemers moeten in deze uitzonderlijke tijden ook enkele maatregelen nemen. Veel gestelde vragen en informatie kan je op de volgende website terugvinden.

Hoe aanvragen?

  • De compensatiepremie kan je binnenkort aanvragen via een toepassing bij VLAIO
  • je zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat je een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorg je dan aan VLAIO. Daarna gebeurt er via de BTW-aangifte in het tweede kwartaal een controle en zal de overheid nagaan of de aanvraag terecht was: 
    • als ze bij de BTW-controle van het tweede kwartaal ziet dat er een omzetverlies is van 20%, dan zal de overheid er van uitgaan dat dat omzetverlies heeft plaatsgevonden tijdens de crisisperiode, en moet je als ondernemer dus het werkelijke omzetverlies niet verder aantonen; 
    • als dat niet het geval is, zal je wel moeten aantonen dat je in de periode 14/3/2020 - 30/4/2020 een omzetdaling hebt gekend van meer dan 60%. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat de prestaties dateren van vóór de lockdown. Het is daarom niet onverstandig om facturen van die prestaties, mails of andere bewijsmiddelen goed bij te houden. 

Afbetalingsplan voor belastingen
- De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling van onder andere de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
- Je kan een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
     - Bedrijfsvoorheffing
     - BTW
     - Personenbelasting
     - Vennootschapsbelasting
     - Rechtspersonenbelasting
     - Werkgeversbijdragen
- Na de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
- Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Meer informatie kan je terugvinden via volgende link.

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen
- Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
     - Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging.
     - Vermindering van sociale bijdragen.
     - Vrijstelling van bijdragen.
- Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijkdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
- De aanvraag moet gebeuren voor 15 juni 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen.

Via volgende website kan je hier meer informatie over terugvinden.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen
- Zelfstandigen in hoofdberoep die activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
     - 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
     - 1.614,10 euro per maand met gezinslast
- Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting heeft men recht op een volledige uitkering.
- Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag dient te gebeuren bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie vind je terug op volgende website.

Voor wie en wat is de KMO-groeisubsidie?
- KMO's die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als 'kantelpunt' aanvaard worden.
- Max. 50.000 euro subsidie per jaar per groeitraject.
- Je kan je aanvraag indienen via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO

Meer informatie vind je terug op volgende website.

Wat met zelfstandigen in bijberoep?
Hier is momenteel nog onduidelijkheid over. Hier kan in de nabije toekomst dus nog van alles veranderen. Wat we momenteel weten:
- Vermindering van sociale bijdragen
     - Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen als je sociale 
       bijdragen minstens even veel zijn aan de minimumbijdragen van zelfstandigen in
       hoofdberoep.
     - De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de        
       vervaldag van dit kwartaal, zijnde 15 juni 2020
- De hinderpremie is ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie vind je op volgende website.

Wat met tijdelijke werkloosheid?
Het systeem van tijdelijke werkloosheid nu verander naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.

Tijdelijk werkloos gestelde werknemers:
- De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen.
- Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
- Bovenop komt een uitkering van 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
- De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
- Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
- De water-, gas- en elektriciteitsfactuur voor huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. de toekenning verloop automatisch, je hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Hier bovenop wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Meer info kan je terugvinden op volgende links:
- Link 1
- Link 2
- Link 3

Wat als je bent aangesteld in overheidsopdracht?
Indien je bent aangesteld in overheidsopdracht worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.