Gemeente Steenokkerzeel

Wijziging buurtweg 14 en 15 te Melsbroek: openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat het rooilijn- en wijzigingsplan van de gemeentewegen buurtweg nummer 14 en 15 te Melsbroek, voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 26 maart 2020, aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen.

De gemeente werkt aan een aangename fietsverbinding tussen Perk en Melsbroek, en wil daarom een deel van de Veldekensweg (gemeenteweg “voetweg 27”) en een deel van gemeenteweg “buurtweg 15” tussen Perk en Melsbroek renoveren met een halfverharding. Ter hoogte van de aansluiting van gemeenteweg “buurtweg 15” aan de wegenis rond de Vogelzangvijver loopt een deel van de juridische bedding van buurtweg 15 echter langs en door een ecologisch en landschappelijk waardevolle houtkant (zie plan bestaande toestand, op de grens van percelen 40F en 16F). Deze houtkant vormt op deze plek de grens van het Natura2000gebied, tevens VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Op enkele meters afstand van de houtkant is reeds een breed graspad in gebruik, gelegen op perceel 40F in eigendom van Agentschap Natuur en Bos. Er werd met ANB overeengekomen om het gedeelte van de buurtweg dat door de houtkant gaat te verleggen in de richting van het perceel 40F, teneinde de houtkant te sparen (zie plan verlegging). De oude afgeschafte bedding van de buurtweg wordt dan ingelijfd bij perceel 16F, tevens in eigendom van ANB. Doordat buurtweg 15 verplaatst wordt dient buurtweg 14 te worden verlengd om de aansluiting te blijven verzekeren.Deze verlegging van buurtweg 14 en 15 werd voorlopig vastgelegd door de gemeenteraad van 26 maart 2020 en wordt nu aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 april 2020 tot en met 31 mei 2020 (minstens 30 dagen). Tijdens deze periode kan het dossier ingekeken worden in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel bij de dienst grondgebiedzaken, enkel tijdens de openingsuren. Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen tegen uiterlijk 31 mei 2020, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel. De eventuele bezwaren kunnen eveneens binnen de aangegeven periode digitaal worden overgemaakt op volgend mailadres: werken@steenokkerzeel.be.

Omwille van de maatregelen die zijn genomen omtrent het corona-virus verzoeken wij u vriendelijk voorafgaand een afspraak te maken indien u het dossier wenst te komen inkijken.

Gepubliceerd op di 17 mrt 2020