Gemeente Steenokkerzeel

Zwaluwen in nesten

Wie kent ze niet? Deze luchtacrobaten in smoking, de voorspellers van het weer of de aankondigers van de lente… Weinig vogelsoorten zijn zo nauw verbonden aan onze huiselijke omgeving dan de Huiszwaluw. Ze leven in groep en nestelen onder de dakgoot. Spijtig genoeg worden het zeldzame vogels.

Aan de voormalige brandweerkazerne Noord van Brussels Airport Company bevindt zich nog een grote kolonie. En zij hebben jouw hulp nodig!

Om veiligheidsredenen en omwille van renovatie- en nieuwbouwprojecten moet deze huiszwaluwenkolonie aan de Brandweerkazerne van Brussels Airport binnen een enkele jaren verdwijnen. Brussels Airport Company, Ge-meente Steenokkerzeel, Pro Natura, Natuurpunt Mavist en Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) slaan dan ook de handen in elkaar om deze kolonie, in verschillende fasen, naar andere geschikte locaties over te bren-gen. Voor deze verhuisoperatie zoeken we kandidaat peters en meters uit de Stationslaan, Sellaerstraat en omlig-gende straten in Melsbroek.

Om zwaluwen naar deze nieuwe plek te lokken, zijn we op zoek naar kandidaten met een geschikt huis die een kunstnest onder hun dakgoot willen hangen. Hiervoor heeft jouw huis een grote (30-50 cm) dakoversteek nodig op voldoende hoogte (3m of hoger). De kunstnesten worden gratis opgehangen door een gespecialiseerd team. On-der het kunstnest wordt een mestplankje bevestigd om mesthinder tot een minimum te beperken. Een hoogte-werker zorgt voor een deskundige plaatsing en voor regelmatige onderhoudsbeurten van de kunstnesten en mest-plankjes.

Ben je bereid mee te werken aan deze verhuisoperatie en heb je een geschikte dakoversteek?

Geef dan voor 15 februari je naam, adres, email en telefoon op bij de milieudienst van de gemeente of bij RLBK.

Milieu & Groen
milieu@steenokkerzeel.be
02/254.19.51

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK)
lies.heirman@brabantsekouters.be
02/253 43 04

Gepubliceerd op do 24 jan 2019