Gemeente Steenokkerzeel

Bekendmaking van het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat de Vlaamse regering op 7 juli 2023 en besluit met sectorale milieuvoorwaarden heeft vastgesteld, die van toepassing zijn op alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie in Vlaanderen.. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.

Je kan het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectenrapportage raadplegen via volgende kanalen: