Gemeente Steenokkerzeel

Een kind erkennen (op afspraak)

Afspraak maken voor het aanvragen van de EID

Afspraak maken voor het afhalen van de EID

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader/meemoeder.

Sinds 1 januari 2015 kunnen ongehuwde meemoeders het kind erkennen.

Sinds 1 april 2018 zal er eerst een akte van aangifte van erkenning van een kind opgemaakt moeten worden alvorens de eigenlijke erkenningsakte opgemaakt kan worden.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Bij een ongeboren kind of een minderjarig en niet-ontvoogd kind moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind ouder is dan 12 jaar moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Procedure

Een kind erkennen kan je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog moet dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning voor of na de geboorte moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis van hun woonplaats gaan.

Voor een erkenning bij de geboorteaangifte moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis gaan in de gemeente waar het kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Sinds 1 april 2018 zullen er extra documenten overhandigd moeten worden alvorens de akte van aangifte erkenning van een kind kan opgemaakt worden.  Nadien wordt de eigenlijke erkenningsakte opgemaakt. 

In Steenokkerzeel dient er op voorhand een afspraak gemaakt te worden voor de erkenning van een ongeboren kind en de erkenning van een kind na geboorte.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen

Er dient op voorhand een afspraak gemaakt te worden voor de erkenning van een ongeboren kind en de erkenning van een kind na geboorte.

Het is aangewezen om eerst telefonisch contact op te nemen met de dienst Burgerzaken zodat de nodige uitleg gegeven kan worden.

  • Identiteitskaarten
  • Bij erkenning na de geboorte: een uittreksel of afschrift van de geboorteakte van het te erkennen kind
  • Bij erkenning vóór de geboorte: origineel doktersattest, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
  • In alle omstandigheden: bewijs van nationaliteit, bewijs van ongehuwde staat of ontbinding huwelijk en bewijs van inschrijving in het bevolkings-,vreemdelingen-of wachtregister van beide toekomstige ouders

De dienst Burgerzaken kan al de nodige documenten zelf verzamelen als de voor te leggen akten van de burgerlijke stand opgemaakt zijn in een Belgische gemeente en je ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

Wanneer een van de partners een vreemde nationaliteit bezit, niet in België ingeschreven is of er niet geboren is, neem je voor een overzicht van de nodige documenten contact op met de dienst Burgerzaken.