Gemeente Steenokkerzeel

Nieuw subsidiereglement “bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater”

De gemeente heeft een nieuwe subsidiereglement voor het bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater. Dit reglement vervangt 3 andere gemeentelijke reglementen die ondertussen aan een evaluatie toe waren, namelijk:

  • het gemeentelijke subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen (23 oktober 2008)
  • de subsidie voor regentonnen (15 november 2007)
  • het subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater (24 juni 2021)

Belangrijke wijziging met het nieuwe reglement is dat er enkel inspanningen gesubsidieerd worden die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. Door de klimaatverandering doen er zich namelijk vaker extreme weersituaties voor, dit leidt tot meer hittestress, wateroverlast en verdroging. Om ons te beschermen tegen deze gevolgen, zijn meer doorgedreven maatregelen nodig dan wat vandaag gestimuleerd wordt, zoals zoveel mogelijk ontharden van tuinen en daken.

Het doel van het nieuwe reglement is via ontharden, groene daken,  het hergebruiken, infiltreren en bufferen van hemelwater de gemeente weerbaarder te maken tegen weersextremen en de levenskwaliteit te vergroten. Door het betoelagen van maatregelen op perceelniveau, worden hittestress, wateroverlast en verdroging tegengegaan en de biodiversiteit verhoogd.

Het nieuwe reglement beloont ingrepen binnen vier thema’s, namelijk:

  • het ontharden en beplanten van verharde oppervlakken (subsidie van max 25% van de kosten (incl BTW) met een plafond van €600 en een onthard oppervlak van minimaal 6 m²)
  • het vergroenen van dakverhardingen (subsidie van max 25% van de kosten (incl BTW) met een plafond van €1000 en een groendak van minimaal 6 m²)
  • het hergebruiken van hemelwater van op dakverhardingen (subsidie van €225 voor de aansluiting van minstens één toilet of wasmachine en €75 voor de aansluiting van minstens één vrijstaande kraan, met een afwaterend dakoppervlak van minimaal 25 m²)
  • het infiltreren van hemelwater (subsidie van €300 voor een minimaal buffervolume van 25 l/m² en minimale infiltratie van 4 m² infiltratieoppervlak / 100 m² aangesloten verharde oppervlakte)

Voor kleinere investeringen zoals de aankoop van een regenton kan bekeken worden of er een samenaankoop mogelijk is.

Raadpleeg hieronder het nieuwe subsidiereglement bufferen, infiltreren en hergebruiken van hemelwater.

Aanvraagformulier

Vanaf januari 2023 dient men de premie voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen bij Fluvius aan te vragen.

Aanvraag bij Fluvius