Gemeente Steenokkerzeel

Milieuhandhaving

De handhaving van hinder voor mens, milieu en omgeving is een complex gegeven. Met het milieuhandhavingsdecreet heeft de Vlaamse regering een kader gecreëerd met als doelstelling de diverse milieuwetgeving op een uniforme wijze te handhaven. Om straffeloosheid te voorkomen, voorziet het decreet zowel de mogelijkheid om bestuurlijk als strafrechtelijk te handhaven. Hieruit is een natuurlijke samenwerking ontsproten tussen zowel bestuurlijke als strafrechtelijke actoren.

Procedure

De meest gekende handhaver die zich begeeft op het openbaar domein is de politie. Het milieuhandhavingsdecreet laat ruimte voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op 'kleine vormen van openbare overlast', ook al zijn deze kleine vormen van openbare overlast onderdeel van inbreuken op bestaande milieuwetgeving. In het gemeentelijk politiereglement  werden deze vormen van overlast opgenomen. Bij een overtreding op één van de bepalingen uit het politiereglement kan de politie bemiddelend optreden en/of een GAS-boete uitschrijven. Ten slotte heeft de politie ook een algemene vaststellingsbevoegdheid op het openbare domein voor alle overtredingen en schendingen van lokale, provinciale, Vlaamse en federale regelgeving.

De wijkagent is vaak een eerste aanspreekpunt mocht je overlast of beperkte hinder ondervinden van iets in de buurt.  

Naast de politie zijn er ook gewestelijke en lokale toezichthouders milieu die belast zijn met het handhaven van milieuhinder . Zij hebben een uitgebreide kennis over de milieuwetgeving en beschikken over een arsenaal aan handhavingstools om milieu-inbreuken en milieumisdrijven te voorkomen, vast te stellen en ongedaan te maken. Zij kunnen zowel handhaven op het openbaar domein als bij bedrijven en particulieren. Wanneer de hinder eerder ernstig van aard is of gelinkt is aan een bedrijfsactiviteiten kan u best de milieuambtenaar contacteren die nauw samenwerkt met deze toezichthouders.

De milieuambtenaar is beschikbaar tijdens de kantooruren (op afspraak). Buiten deze kantooruren kan u zich voor dringende zaken alsnog wenden tot de politie. Meldingen kunnen daar 24u/24u en 7/7.

Wanneer de oorzaak van de milieuhinder zich eerder situeert in een gebrek aan goed nabuurschap is het bestuurlijk recht of het strafrecht niet altijd de meest geschikte piste om het probleem aan te pakken. De eerste stap is dan om zelf contact te nemen met de buur om samen tot een oplossing te komen. Als een goede babbel onderling niet werkt kan je het dispuut nog voorleggen aan de vrederechter.