Gemeente Steenokkerzeel

Steenokkerzeel in kaart

Sinds de zomer 2005 is er een nieuw stratenplan van de gemeente Steenokkerzeel beschikbaar. De kaart is beschikbaar op het gemeentehuis en kan onderaan deze pagina gedownload worden.

Via het Geopunt Vlaanderen kunnen verschillende thematische geografische gegevens geconsulteerd en gevisualiseerd worden. Voorbeelden hiervan zijn gewestplan, stratengids, bodemkaart, intercommunales, waterkwaliteit, enz. Zo ook voor de gemeente Steenokkerzeel.
De gegevens worden door de overheid in samenwerking met GIS-Vlaanderen ter beschikking gesteld.

Diverse kaarten

 • Basiskaart Steenokkerzeel

 • Erfgoed, beschermde monumenten, beschermde landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten

 • Luchtfoto (winter 2015)

 • Habitatrichtlijngebieden

 • Gewestplan

  De Gewestplannen werden opgesteld in uitvoering van Wet op Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw van 1962 en worden op zich sinds 2002 niet meer gewijzigd. Zij blijven echter een belangrijk instrument voor het ruimtelijk beleid, omdat zij op de meeste plekken in Vlaanderen het enige geldende ruimtelijk verordenende plan zijn. Aan de andere kant zijn op vele plekken mogelijks nog andere ruimtelijke verordenende plannen van toepassing, opgesteld door het Vlaamse Gewest, de provinciebesturen of de gemeentebesturen. Het gewestplan geeft dus vaak niet de volledige juridische plancontext weer op een plek. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) vervangen geleidelijk aan de bestaande gewestplannen. Enkel waar nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan geldt, is het gewestplan nog van kracht.

 • Historische kaarten – Ferarriskaart (1771-1778)

  Het einde van de 18de eeuw was in onze gebieden een vrij onstabiele periode. Het huidige België bestond dan grosso modo uit de Oostenrijkse Nederlanden (dit omhelsde het Hertogdom Luxemburg, Hertogdom Brabant, Graafschap Henegouwen, Graafschap Vlaanderen), het Prinsbisdom Luik (Heilige Roomse Rijk) en het Hertogdom Bouillon. In opdracht van Keizerin Maria-Theresia en Keizer Jozef II werden de Oostenrijkse Nederlanden gekarteerd onder leiding van generaal Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726 – 1814). Deze eerste systematische grootschalige topografische kartering op schaal 1:11 520 (1771 – 1778) leidde tot een veelkleurige handschriftkaart – Kabinetskaart genaamd – in drie exemplaren waarvan de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel er één bezit. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering van “België”.

 • Biologische waarderingskaart

   
  De Biologische waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen en Brussel.  Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op een overzichtelijke wijze.  Een ervaren gebruiker kan uit de kaarten het landschap lezen en in een oogopslag de biologische waarde van een bepaald gebied afleiden. De inventarisatie gebeurde a.d.h.v. karteringseenheden die staan voor bodembedekking (bos, akker, grasland, bebouwing,...), vegetatie (zuur eikenbos, natte heide, dotterbloemgrasland,...), kleine landschapelementen (bomenrij, poel, holle weg,...)