Gemeente Steenokkerzeel

Compensatieplicht bij ontbossing

Als een bos gekapt wordt bij terreinwerken om aan de grond een andere bestemming of gebruik te geven (bouwen van een woning, tuinaanleg, bedrijf, landbouw,…), is er een stedenbouwkundige vergunning nodig. Hierbij wordt als voorwaarde opgelegd dat het ontboste deel gecompenseerd moet worden.

Je hebt verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen.

  • Je kan zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.
    Om deze soort boscompensatie in natura te stimuleren, ontwikkelde het Agentschap Natuur & Bos www.boscompenseren.be. Op die website kunnen partijen die willen ontbossen in contact treden met partijen die te bebossen percelen aanbieden.
    Ontbossingen van Europees te beschermen (bos)habitat moeten ruimer gecompenseerd worden, nl. met een factor 3.
  • Je kan ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
    Opgelet. Een bijdrage storten is niet mogelijk voor ontbossingen van meer dan 3 ha. Die moeten altijd in natura gecompenseerd worden. Dat geldt ook voor gefaseerde aaneensluitende ontbossingen door éénzelfde initiatiefnemer.

Voorwaarden

De oppervlakte bos die aangeplant moet worden en de som geld die betaald moet worden, hangt niet alleen af van de grootte van het gekapte bos, maar ook van de soorten die er in voorkwamen. Niet elk bos heeft immers dezelfde ecologische waarde.

Procedure

Bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing, moet je al een compensatievoorstel voegen. Je kan dit doen aan de hand van het formulier 'Boscompensatievoorstel bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning' dat je onderaan deze pagina als download vindt.

Je aanvraag wordt door de vergunningverlenende overheid doorgestuurd naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos voor advies en goedkeuring. Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt, kan de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing worden verleend.

Reglement

  • Artikel 90bis van het Bosdecreet en het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod tot ontbossing.
  • Besluit Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing.