Gemeente Steenokkerzeel

RUP 12 Melsbroek

De gemeente maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Melsbroek verder te verfijnen en waar nodig te wijzigen.

De gemeente wenst geen verdere verstedelijking van de kern. Nieuwe grootschalige uitbreidingen van de bestaande bovenlokale voorzieningen die niet ten dienste staan van Steenokkerzeel zullen niet meer aanvaard worden. Voorzieningen ten dienste van de lokale bevolking kunnen worden uitgebouwd en verder ondersteund. Melsbroek krijgt een verdere invulling met wonen doch uitsluitend op lokaal niveau en ten dienste van de eigen bevolking. Daarbij moeten er groene vingers gecreëerd worden door het bebouwde weefsel.

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (nr. 12) Melsbroek dient uitvoering te geven aan onder meer de eerste bindende bepaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zijnde een ruimtelijk onderzoek naar de invulling van het woonuitbreidingsgebied 2 en het wooninbreidingsgebied 2 te Melsbroek.

Op 12 juli 2021 werd de startnota goedgekeurd.

De periode van raadpleging liep van 08/11/2021 tot en met 07/01/2022 en een infomoment vond plaats op 9/11/2021.

Op 21 juni 2022 werd een participatieavond georganiseerd.

Een scopingnota werd opgemaakt en op 9 februari 2022 besliste het team MER dat er geen plan-MER opgesteld moet worden voor het voorliggende RUP.

Een plenaire vergadering (voor adviesinstanties) vond plaats op 1 maart 2023.

Op 18 april 2023 werd aan de bevolking een toelichting gegeven over het ontwerp-RUP.

Het ontwerp-RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Steenokkerzeel op 22 juni 2023.

Het openbaar onderzoek liep gedurende een periode van 60 dagen en nam een aanvang op 10 juli 2023.

De GECORO adviseerde - na behandeling van de ingediende adviezen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek - de gemeenteraad om het RUP definitief vast te stellen, mits enkele aanpassingen.

Op 25 januari 2024 stelde de gemeenteraad van Steenokkerzeel het RUP 12 Melsbroek definitief vast.

Het RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Alle documenten zijn raadpleegbaar via het DSI-platform: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/fcb019d0-f788-4b61-a8f4-6e3387259ccf

(zie ook “Historiek van het dossier”)